Uppsägning av bostadslägenhet

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör hyreskontraktet för min bostadslägenhet
med adress enligt ovan att gälla från och med det månadsskifte som inträffar 3 hela månader efter
uppsägningstidpunkten till vilken dag hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat.