Vi räknar med att under perioden 2022-2024 investera ca. 100 Mkr på fastigheten Kronojägaren 1 i Umeå. Vi har genomfört en upphandling och skrivit avtal för utförande av etapp 1 med NCC.

Projektet innefattar bland annat, nya tak, ny isolering i väg och tak, nya fasadmaterial, inglasade balkonger, ny ventilation, nya undercentraler, byte av styr- och reglerutrustning, byta av all belysning i gemensamma ytor samt utvändigt.

Energimässigt kommer vi omvandla sex byggnader som är byggda innan oljekrisen till att understiga kraven på ställs på nyproduktion idag.

Under sommaren pågår insamlandet av hyresgästmedgivanden och planerad projektstart är i månadsskiftet oktober/november.

Projektet är delfinansierat genom NextGenerationEU

> Projektsida